Михайло Гаухман. Рецензія: Joshua Shanes. Diaspora Nationalism and Jewish Identity in Habsburg Galicia. New York: Cambridge University Press, 2012. 317 p.

Joshua Shanes. Diaspora Nationalism and Jewish Identity in Habsburg Galicia. New York: Cambridge University Press, 2012

By Mykhailo Gaukhman

Source: Judaica Ukrainica 2 (2013): 233–240

Publication date: December 1, 2013

Publication type: review

Language: Ukrainian

Full text: 

 

References

Anderson, Benedykt. Uiavleni spil’noty. Mirkuvannia shchodo pokhodzhennia i poshyrennia natsionalizmu. Kyiv: Krytyka, 2001.

Bartal’, Israel’. Ot obshchiny k natsii: ievrei Vostochnoi Ievropy v 1772–1881 gg. Moscow and Jerusalem: Mosty kul’tury / Gesharim, 2007.

Frankel, Jonathan. Crisis, Revolution and the Russian Jews. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2009.

Hrytsak, Iaroslav. Prorok u svoii vitchyzni. Franko ta ioho spil’nota (1856–1886). Kyiv: Krytyka, 2006.

Nietzsche, Friedrich. Volia k vlasti. Opyt pereotsenki vsekh tsennostei. Translated by G. Rachinskii. Moscow: Azbuka-klassika, 2008.